kimama van logo just van.png

תנאי הרשמה
 

הנרשם למחנה קימאמה (להלן: "המחנה") יהיה בטווחי הגילאים 6-17 בלבד (נרשמים צעירים, נדרש כי סיימו לימודיהם בכיתה א')  ויקבל על עצמו את "כללי התנהגות במחנה" כמפורט בסעיף 2 (להלן: "החניך"). החניך יגיע למחנה כשבריאותו תקינה.
ההרשמה מותנית במילוי כל הטפסים, ובהסדרת התשלום.

 

כללי התנהגות במחנה
החניכים והורי החניכים מקבלים על עצמם את "כללי ההתנהגות במחנה" וכן את תנאי ההרשמה והתנאים לביטולה וכן את נוהג הביקורים במהלך המחנה כדלהלן:
פגיעה או התעללות פיזית, נפשית, מינית, חברתית או אחרת, בחניכי המחנה ו/או בצוות המחנה ו/או בבעלי חיים המצויים בסביבת המחנה אסורה בהחלט.
הרס או פגיעה בטבע, בסביבה, במבנים או בציוד השייך למחנה או למי מחניכי המחנה אסורה בהחלט. מובהר בזאת מפורשות כי חניך שיגרום בזדון להרס או פגיעה ברכוש יהיו הוריו ו/או מי מהם אחראים לפיצוי ו/או שיפוי המחנה בגין הנזק שנגרם שאינו תוצאה של שימוש רגיל וסביר מצד החניך ברכוש.
החניך ישמע להוראות צוות המחנה בכל זמן והתנהגותו לא תדרוש השגחה ופיקוח שהינם מעל לרמה סבירה המתאפשרת ע"י צוות סביר.
החניך והורי החניך מתחייבים לשתף את הנהלת המחנה בכל מצב אישי, בריאותי, התנהגותי ו/או אחר שייתכן ויהיה רלבנטי ו/או ישפיע על התנהגותו החניך במהלך שהייתו במחנה.
השימוש באלכוהול לסוגיו השונים, בירות, סיגריות, סמים, נרגילה ו/או ביצוע כל פעילות בלתי חוקית בתקופת שהות החניך במחנה אסורה בהחלט.
השימוש בטלפונים סלולאריים במהלך השהיה במחנה, לרבות תקשורת בין החניכים להוריהם תעשה בהתאם לנהלים ולשעות המקובלות במחנה.
הורים ומשפחות החניכים יותרו להיכנס לשטח המחנה בזמנים שייועדו לכך מראש ו/או במקרים מיוחדים באישור צוות המחנה. כניסה למתחם המחנה במועד אחר, תעשה בכפוף וקבלת אישור מהנהלת המחנה.
הרשמה
עם הסדרת התשלום עבור המחנה, יובטח מקומו של החניך באותו מחזור. במידה ובשכבת גיל מסוימת תהיה תפוסה מלאה, תפתח רשימת המתנה לרישום. הנהלת המחנה תדאג להודיע להורי הנרשם אם התפנה מקום ותפדה בהתאמה את דמי הרישום.

 

תשלום למחנה וביטולים
התשלום עבור ההשתתפות במחנה יוסדר במלואו במעמד הרישום באתר.
ביצוע התשלום יתאפשר בכרטיס אשראי דרך אתר האינטרנט בלבד.

חניכים שאינם גרים בארץ, נדרשים להוסיף 220ש"ח עבור ביטוח רפואי בארץ. ללא תוספת ביטוח החניך לא יהיה מבוטח, והאחריות על הטיפולים והתשלום בגין הטיפולים יושת על ההורים.

מדיניות ביטולים למחנות הקיץ:

ביטול השתתפות במחנה עד שבוע ממועד יום פתיחת המחזור אליו רשום החניך – יינתן לחניך החזר של כ90%
ביטול השתתפות במחנה פחות משבוע ממועד יום פתיחת המחזור אליו רשום החניך – החניך יחויב 100% ממחיר המחזור.

כמו כן, במקרים של כוח עליון, מלחמה, נסיבות ביטחוניות, אזעקות, מתיחות צבאית ו/או מבצע צבאי ו/או בכל מצב בו פקוד העורף לא נתן לגביו הוראה על אי קיום המחנה, מגפה, ושאר הנסיבות שאינן בשליטה ו/או באחריות ו/או אינן תלויות בהנהלת המחנה, ועשויות לגרור ביטולים או סגירת אותו מחזור, שומרת הנהלת המחנה לעצמה את הזכות, להעניק לנרשמים זיכוי בלבד ולא החזר כספי בגין הכספים ששולמו על ידם בגין ההרשמה לאותו מחזור.

* פתיחת המחנה ו/או מחזור הפעילות מותנית במספר משתתפים
* הנהלת המחנה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מיקום המחנה בהתאם לצרכיה
* פתיחת 'מסלול מקצועי' מותנית במספר המשתתפים בו.

 

גבייה
במידה ותשלומי החובה למחנה לא ישולמו, ההורים יחויבו בעלויות גבייתם לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי הדין.

הרחקה מהמחנה
הנהלת המחנה שומרת לעצמה את הזכות להרחיק מהמחנה חניך, ללא החזר כספי, שהפר את "כללי ההתנהגות במחנה", וכן חניך שלא יתנהג בהתאם לנורמות ההתנהגות ורוח הסבלנות והשיתוף במחנה.
צוות המחנה יידע את הוריו של חניך שהורחק מן המחנה והם מתחייבים להגיע ולאסוף את החניך מהמחנה, בעת שיתבקשו לעשות כן. במידה ולא יוכלו ההורים או מי מטעמם לאסוף את החניך, תדאג הנהלת המחנה להסיע את החניך לביתו (או לכתובת אחרת כמבוקש ע"י הורי החניך ו/או קרוב משפחה אחר במידה והורי החניך אינם בארץ) והורי החניך יישאו בכל העלות הכספית הכרוכה בכך.

 

טיפול רפואי
הורי החניך נותנים בזאת הסכמתם, כי יוענק לחניך טיפול רפואי מקצועי מחוץ לתחומי המחנה, במידה ולדעת הנהלת המחנה נדרש הדבר להבטחת שלומו של החניך. טיפולים אורטודנטליים, טיפולי שיניים וטיפולי עיניים דחופים ימומנו ע"י הורי החניך.
כל חניך עם מגבלה ו/או ליקוי ו/או בעיה רפואית כלשהי חייב להצהיר עליו ולהציג אישור מרופא רלבנטי המאשר לחניך להשתתף בפעילות המחנה.
אי הצגת המצב הרפואי המלא של חניך יביא להחרגת אחריות כוללת בנוגע לאירועים שחו"ח יקרו כתוצאה ו/או בקשר לאותו מצב רפואי ו/או מידע רפואי שלא הוצהר עליו ו/או שלגביהם לא ניתן אישור רופא כאמור.

 

טפסים רפואיים ותרופות
הורי החניך מתחייבים ליידע את הנהלת המחנה, טרם ההרשמה, במידה והחניך קיבל טיפול פסיכולוגי ו/או פסיכיאטרי ו/או תרופתי בגין שינויי התנהגות בתקופת 12 החודשים האחרונים שלפני הרשמתו למחנה. כמו כן מתחייבים ההורים ליידע מיידית את הנהלת המחנה על טיפול מסוג זה במידה והחל לאחר ההרשמה וטרם פתיחת מחזור הפעילות. חניך שהוריו לא הודיעו להנהלת המחנה על מצב ילדם כמפורט לעיל, עשוי להיות עילה להרחקת החניך מהמחנה. לחניך שיורחק מהמחנה כאמור, לא יינתן החזר כספי.

הורי החניך ידאגו למילוי כל הטפסים והצהרת הבריאות באתר ויחתמו אלקטרונית. קבלת המידע הנ"ל הכרחי להגנה על מצבו הבריאותי התקין של החניך ולשם הענקת טיפול רפואי הולם, במידת הצורך. הורי החניך ידאגו להעברת תרופות אותן לוקח החניך להנהלת המחנה אשר תדאג לכך שהחניך יעשה בהן שימוש לפי ההוראות שתועברנה להנהלת המחנה. כל תרופה שבשימוש החניך תירשם מפורשות בטופס הרפואי שמולא עבור החניך.
תעודת חבר של החניך/ה בקופת חולים תימסר ביום הקליטה ותישמר אצל צוות המחנה.
במקרה הצורך, חניך יופנה לטיפול רפואי בבית חולים או במרפאה חיצונית.
למען הסר ספק, כל ההוצאות הרפואיות ישולמו ע"י הורי החניך, וכן באחריות ההורים להנפיק טופס 17 מקופת החולים בה חבר החניך לצורכי תשלום.

 

טיפול רפואי בחניכים שאינם תושבי מדינת ישראל
חניכים מחו"ל אשר אין בידיהם ביטוח של אחת מקופות החולים בארץ, יבוטחו ע"י קימאמה (בתוספת 220ש"ח) בחברת "הראל ביטוח".
קימאמה וחברת הביטוח לא יהיו אחראיות ולא יהיו חייבות לשלם תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח הנובע מ "מצב רפואי קיים" אשר הוגדר ע"י חברת הביטוח כ"מערכת נסיבות רפואיות שאובחנו במבוטח לפני מועד הצטרפותו לביטוח, לרבות בשל מחלה או תאונה בדרך של אבחנה מתועדת או בתהליך של אבחון רפואי מתועד שהתקיים בששת החודשים שקדמו למועד הצטרפותו לביטוח". בדבר הצהרת בריאות ונסיבות רפואיות חריגות- ראה סעיף קודם.
על כל "מצב רפואי קיים" יש לדווח לחברת הביטוח, במעמד ההרשמה, ולעשות את ההתאמה הכספית הנדרשת על מנת לקבל כיסוי ביטוחי מתאים.

 

מסלולים מקצועיים
השתתפות בפעילות ימית ופעילות ספורט מותנית באישור הצוות הרפואי במחנה.
ההשתתפות במסלולים המקצועיים הם על בסיס מקום פנוי, ונתון להחלטת הנהלת המחנה. 

לא יהיה החזר כספי על שינוי מסלול במחנה, ו/או על כך שחניך לא קיבל את המסלול המבוקש במחנה.

 

הצטרפות מאוחרת, היעדרות ועזיבה מוקדמת
מובהר בזאת כי חניך שיצטרף למחנה מאוחר ממועד תחילת המחזור אליו נרשם ו/או חניך שיעזוב טרם סיום המחזור ו/או חניך שיעדר מכל סיבה שהיא, לרבות מסיבה בריאותית כלשהי, במהלך המחזור לא יהיה זכאי להחזר כספי בגין האיחור/העזיבה המוקדמת ו/או ההיעדרות כאמור.

 

בירורים שונים
במהלך החודשים יולי ואוגוסט יטופלו על ידי צוות משרד המחנה אך ורק מקרים ובירורים הנוגעים לחניכים השוהים במחנה. הטיפול ביתר המקרים יעשה במהלך חודש ספטמבר מול הנהלת קימאמה.

 

תמונות וכדומה
הורי החניך והחניך מאשרים מראש להנהלת המחנה לעשות שימוש בכל תמונה, צילום, הקלטה ודומיהם של ילדיהם לשיווק ופרסום המחנה. כמו כן מאשרים ההורים קבלת מידע שיווקי ואחר מהנהלת המחנה באמצעות הדואר האלקטרוני, דואר רגיל והודעות טקסט לטלפון הנייד.

 

חפצים אישיים
הנהלת המחנה לא תישא באחריות לאובדן, נזק או פגיעה בציוד החניכים. נא לא להביא למחנה ציוד יקר ערך.

 

קשר עם ההורים

במהלך הקיץ משרדי קימאמה יהיו זמינים בין9:00 – 18:00. 

צוות המחנה יהיה זמין 24 שעות
* מספרי הטלפון המעודכנים יפורסמו כשבוע לפני היציאה במייל.